kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2018

Tháng Tám 27, 2018 3:03 chiều

       

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG MN QUẢNG VĂNSố :  02  /KHTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQuảng Văn, ngày 02 thỏng 7  năm 2018

                                                                                     KẾ HOẠCH                                                                                    

Tuyển sinh  năm học 2018 – 2019

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số 255 / PGDĐT-GDMN  ngày  15 /6 /2018 của phòng Giáo dục – Đào tạo TX Ba Đồn về hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018 – 2019;

Căn cứ kết quả điều tra số trẻ trên địa bàn và tình hình thực tế của trường năm học 2017 – 2018, trường Mầm non Quảng Văn xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  1. Việc tuyển sinh đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi và xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia.
  2. Huy động 98 % trẻ 3-5 tuổi trên địa bàn ra lớp, 100 % trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp.
  3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số trẻ trên một lớp. Nếu trẻ địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của Điều lệ trường mầm non thì số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm mỗi lớp 5-10 cháu tùy theo diện tích nhóm, lớp

II/ CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

  1. Quy định đối tượng tuyển sinh

– Nhà trẻ: sinh từ tháng 05/2017 đến năm 2016; tuyển sinh 11,7 % trẻ trên địa bàn

2.Mẫu giáo: Sinh năm 2013 đến 2015:  Tuyển 98% trẻ trên địa bàn. MG nhở và lớn tuyển sinh 100%; MG bé tuyển sinh 95% trở lên)

  1. Thời gian tuyển sinh: tuyển sinh trong 2 ngày. Bắt đầu từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 24/7/2018. Ngày 25 báo cáo hồ sơ tuyển sinh
  2. Địa điểm Tuyển sinh: Các điểm trường của Trường Mầm non Quảng Văn
  3. Quy định về hồ sơ của học sinh

– Bản cam kết đưa trẻ đến trường (theo mẫu trường phát);

– Bản sao giấy khai sinh (Không nhận giấy khai sinh phô tô);

– Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng) hoặc giấy hẹn đó hoàn thành thủ tục nhập khẩu  Công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã Quảng Văn.

  1. Thời gian nhập học: trẻ đến trường nhận lớp học: Ngày 13/8/2018 ( theo quy định tuyển sinh  khung thời gian của Bộ GD-ĐT )

– Thời gian bắt đầu tổ chức ăn  bán trú và mua sắm đồ dùng học tập: Từ ngày 20/8/2018.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Phân công nhiệm vụ

* Danh sách ban tuyển sinh: CBQL, GV, NVVP và NVKT (Đ/c Thuận HT trưởng ban, đ/c Châu, đ/c Thu  PHT phó ban; GV và đ/c Hà KT Ban viên; Thư ký đ/c Thu VP.

* Đối với Ban tuyển sinh

– Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, công khai kế hoạch tuyển sinh bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn xã.

– Tổ chức tuyển sinh, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác tuyển sinh.

– Kịp thời báo cáo với các cấp lãnh đạo về công tác tuyển sinh.

* Các thành viên ban  tuyển sinh:

– Tổ chức thực hiện tốt qui chế tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh.

– Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tuyển sinh. Hướng dẫn phụ huynh thực hiện đúng các qui định về công tác tuyển sinh.

– Thông tin, báo cáo kịp thời các vấn đề trong công tác tuyển sinh với ban tuyển sinh của nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ được ban tuyển sinh phân công giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về việc được phân công trước ban tuyển sinh.

* Một số yêu cầu khi nộp hồ sơ tuyển sinh:

– Các bậc phụ huynh, cha mẹ trẻ khi đến làm thủ tục nhập học  phải đến vào giờ làm việc và thực hiện đúng hướng dẫn của các cán bộ giáo viên trong ban tuyển sinh của nhà trường.

– Các bậc phụ huynh, cha mẹ trẻ thực hiện tốt việc đăng ký và nhập học cho trẻ đúng thời gian nhằm tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức thực hiện chương trình đúng tiến độ.

  1. Chế độ báo cáo

– Ngày 25/7/2018: Báo cáo tuyển sinh lần 1 (Gửi danh sách tuyển sinh qua email và hồ sơ báo cáo gửi cho đ/c Châu)

          – Ngày 13/8/2018: Báo cáo tuyển sinh lần 2

   – Ngày 22/8/2018: Báo cáo tuyển sinh lần 3

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai nghiêm túc theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá trỡnh thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với đồng chí hiểu trưởng – trưởng ban  tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo/.

         Nơi nhận:– Phòng GD-ĐT;

– UBND xãQuảng Văn;

– CBGVNV, PHHS;

– Lưu VT.

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Trần Thị Thuận